4 lutego – Walne Zebranie KW Garland!

Koleżanki i Koledzy, Członkowie Stowarzyszenia KW Garland,

 

w imieniu Zarządu mam przyjemność zaprosić na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w sobotę w dniu 4 lutego 2017 w siedzibie LOK w Gliwicach przy ul. Korfantego 6 o godz. 15:45 w I terminie i 16:00 w drugim terminie.

Tradycyjna kadencja władz w naszym Klubie trwała 4 lata i wyznaczana była przez rok olimpiady letniej. Oficjalna kadencja wg statutu LOK to 5 lat: “§ 14.1. Kadencja władz stowarzyszenia trwa 5 lat. 2. Kadencja władz klubów (kół) szkolnych LOK trwa 1 rok. 3. Kadencja delegatów na wszystkie zjazdy delegatów ustaje wraz z wyborem delegatów na kolejny zjazd.”. Dotychczasowe, bieżące działanie naszego Zarządu trwa krócej, gdyż rozpoczęło się Zebraniem Nadzwyczajnym wiosną 2014 roku. Kadencja aktualnych władz LOK rozpoczęła się z końcem ubiegłego roku. Wobec tych okoliczności, zwołuję więc zebranie sprawozdawczo-wyborcze KW Garland. Dodatkowym argumentem jest moje postanowienie o rezygnacji z funkcji Komandora z powodów, które przedstawiam: a) działałem dość długo – najpierw w Komisji Rewizyjnej (6 lat), później jako Komandor 3 sezony; b) we wrześniu tego roku zostałem wybrany prezydentem polskiej klasy Finn (prezesem PSRKF) i chcę się w tę funkcję zaangażować; c) w Klubie jest dobra grupa młodszych, zaangażowanych osób, wprowadzonych już w wiele klubowych spraw, która w mojej ocenie dobrze i ze społeczną korzyścią jest w stanie kierować jego bieżącymi oraz perspektywicznymi działaniami.

Stąd moja decyzja zwołania zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

 

Program Zebrania:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za rok 2016.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za w/w okres.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu w głosowaniu.
 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
 10. Wyróżnienie szczególnie zaangażowanych w klubową działalność osób, w tym wyróżnienie Ryszarda Kasprzyka tytułem Honorowego Członka KW Garland.
 11. Ustąpienie członków władz KW Garland.
 12. Zgłaszanie kandydatur do władz KW Garland.
 13. Wybory.
 14. Dyskusja nad programem na najbliższy rok.
 15. Prezentacja wybranych władz z podziałem na funkcje.
 16. Wnioski różne, w tym wytyczne dla nowego Zarządu.
 17. Głosowanie nad wnioskami i wytycznymi.
 18. Zamknięcie zebrania.

 

Serdecznie zapraszam na Zebranie!

Komandor KW Garland Bogusław Nowakowski

Print Friendly, PDF & Email