Posezonowe Walne Zebranie

Realizując program sezonu, na dzień 21 listopada 2015 (sobota) na godzinę 17:00 w I terminie i 17:15 w drugim terminie zwołuję posezonowe Walne Zebranie sprawozdawcze. Zebranie odbędzie się w klubowej sali kominkowej nad Dzierżnem.

Program:

1. Przywitanie zebranych, wybór przewodniczącego zebrania i protokólanta.

2. Przedstawienie sprawozdań za sezon 2015:

– ogólnego sprawozdania Zarządu

– sprawozdania sekcji regatowej

– sprawozdania szkółki

– klubowego sprawozdania finansowego

3. Dyskusja nad sprawozdaniami.

4. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za sezon 2015.

5. Wnioski i propozycje na sezon 2016.

6. Zamknięcie zebrania.

Serdecznie zapraszam Koleżanki i Kolegów członków KW Garland!


 

Tegoroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze miało bardzo słabą frekwencję. Sprowadziło się praktycznie do formalnego zatwierdzenia sprawozdań, krótkiej dyskusji i wyboru delegata na Sejmik LOK, którym został Piotr Borowiec. Zebranie postanowiło, że zwołamy nadzwyczajne Walne Zebranie „Programowe” w 1-szym tygodniu lutego przyszłego roku. Zebranie to odbędzie się w Gliwicach.

Komandor Bogusław Nowakowski