Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 16.10.2020

Zarząd Klubu podaje do wiadomości termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 16.10.2020 o godzinie 17:30 Gliwice ul. BARLICKIEGO 3.

17:30 (1 TERMIN)

17:45 (2 TERMIN)

Zgodnie z postanowieniami Statutu LOK, uchwalonego na XV Krajowym Zjeździe Delegatów, w roku 2016 ogniwa podstawowe rozpoczną akcję sprawozdawczo-wyborczą w naszej organizacji. Akcję tą zakończy w 2021 roku XVII Krajowy Zjazd Delegatów LOK. Na walnych zebraniach członków klubów (kół) oraz na zjazdach delegatów terenowych jednostek organizacyjnych powinniśmy dokonać wnikliwej analizy i oceny realizacji programów działania uchwalonych na początku kadencji, a także wytyczyć nowe cele zapewniające dalszy rozwój Stowarzyszenia.

Proponowany porządek:

 • sprawozdanie zarządu z realizacji programu działania w minionej kadencji,
 • sprawozdanie komisji rewizyjnej;

Wnioski o udzielenie lub  o odmowę  udzielenia  absolutorium  ustępującemu  zarządowi  zgłaszają  członkowie  zwyczajni klubu (koła), uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym  (§ 68 ust. 1 pkt. 6  Statutu LOK),

 • dyskusja
 • wybór prezesa organizacji danego szczebla
 • wybór zarządu i komisji rewizyjnej,
 • wybór delegatów na zjazd delegatów jednostki organizacyjnej wyższego szczebla wg  zasad  określonych  przez  zarząd  tej jednostki (§ 44 ust. 3 pkt. 14;  § 51 ust. 3 pkt. 18  i 19; § 54 ust. 3 pkt.14 i 17 Statutu LOK),
 • uchwalenie programu działania na następną kadencję

 

Zarząd i komisje rewizyjne terenowych jednostek organizacyjnych opracowują następujące dokumenty:

 1. sprawozdanie zarządów z realizacji zadań w minionej kadencji;
 2. sprawozdanie komisji rewizyjnej z działalności kontrolnej;
 3. projekt uchwały – programu działania na następną kadencję.

 

Ustępujący zarząd jednostki terenowej może przygotować listy kandydatów do nowych władz w celu jej zgłoszenia podczas walnego zebrania członków (zjazdu) delegatów.

 

Podczas walnych zebrań prawo do głosowania posiadają członkowie klubów (kół)/

 

W zebraniach mogą wziąć udział z  głosem doradczym, bez prawa głosowania:

 1. członkowie władz ustępujących (nie dotyczy władz ustępujących klubu/koła oraz członków władz wyższego szczebla, którzy zostali ponownie delegatami),
 2. członkowie władz zwierzchnich,
 3. członkowie honorowi,
 4. osoby zaproszone (§ 41 pkt.2 c Statutu LOK)

 

Print Friendly, PDF & Email

Odsłony: 314